[nectar_slider location=”Forældre” arrow_navigation=”true” overall_style=”classic” slider_transition=”slide” button_sizing=”regular”]

Skal dit barn tvangsfjernes?

Hvis der er åbenbar risiko for at et barns sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, pga. omsorgssvigt, overgreb, misbrug/kriminalitet eller barnets adfærdsproblemer, så kan barnet anbringes udenfor hjemmet med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge over 15 år, jf. servicelovens § 58.
Du har som forælder visse rettigheder, hvis dit barn anbringes udenfor hjemmet. Du kan printe folderen “Det har du ret til 2013 fra Socialstyrelsen her. Dog skal du være opmærksom på, at der er kommet nye regler på enkelte områder, f.eks. reglerne om ændring af anbringelsessted, hvor det nu er Børn og Unge-udvalget der har kompetencen til at beslutte, om der skal ske ændring eller ej.

Varighed af tvangsfjernelsen

Når der træffes afgørelse om tvangsfjernelse, skal der samtidigt fastsættes en frist for, hvornår sagen senest skal genbehandles. Dette hedder genbehandlingsfristen, og fremgår af servicelovens § 62. Fristen regnes fra den seneste afgørelse, hvilket betyder fra Ankestyrelsens afgørelse eller byrettens dom, når der klages over afgørelsen.

Når barnet ikke har været anbragt før, skal sagen genbehandles inden 1 år. Når barnet har været anbragt inden for det seneste år, skal genbehandlingsfristen fastsættes til 2 år. Børn og Unge-udvalget, Ankestyrelsen og retten kan forkorte genbehandlingsfristen, når der er tale om særlige omstændigheder, og kan undtagelsesvist forlænge fristen.
Der er særlige regler for børn under 1 år.

Du kan læse servicelovens § 62 hér.

Sådan forbereder du dig

Hvis kommunen vil anbringe dit barn uden for hjemmet med eller uden samtykke, og du ikke ønsker at give samtykke til anbringelsen, så bør du forberede dig på, at sagen sendes i Børn og Unge-udvalget.
Du bør bede kommunen om aktindsigt i din og dit barns sag, dvs. kopi af alle papirerne i sagerne. Derefter bør du læse alle papirerne igennem for at se, om kommunen har nogle oplysninger om dig, som du enten ikke var klar over, eller forkerte oplysninger. Måske har kommunen ikke alle oplysninger, fra f.eks. udtalelser fra skole, daginstitution, egen læge eller undersøgelser. Hvis dette er tilfældet, bør du skaffe disse udtalelser.

Hvis der ligger gamle psykologiske udredninger eller undersøgelser, som du ved, ikke længere er retvisende, så bør du overveje, om du evt. selv vil betale for at få lavet nye undersøgelser.

Sådan foregår en tvangsfjernelsessag

Akutsag

Hvis der er tale om en akutsag, hvor barnet f.eks. er i fare, og sagen derfor ikke kan afvente møde i Børn og Unge-udvalget, så kan formanden for Børn og Unge-udvalget træffe akutafgørelse i hastesager. Formandsbeslutningen skal godkendes af Børn og Unge-udvalget inden 7 dage. Derefter skal forvaltningen sende en almindelig indstilling til tvangsfjernelse til Børn og Unge-udvalget, som indkalder til 30-dages møde. Forældrene og den unge over 12 år har ret til gratis advokathjælp til både 7-dages mødet og 30-dages mødet.

Jeg, advokat Marita S. Hinge, har stor erfaring med sager om anbringelse af børn og unge, og jeg kan derfor hjælpe dig, således at reglerne overholdes og de relevante og korrekte oplysninger kommer frem inden der træffes afgørelse om tvangsanbringelse. Kontakt mig på e-mail: msh@advohus.dk eller tlf.nr.  87 30 40 21.

Hjemgivelse

Kommunen har pligt til at hjemgive barnet, når formålet med anbringelsen er nået, jf. servicelovens § 68.
Selvom genbehandlingsfristen ikke er udløbet, kan forældrene og barnet over 15 år bede om hjemgivelse, hvis årsagen til anbringelsen ikke længere er tilstede, eller formålet med anbringelsen er opnået. Kommunen skal derefter fastsætte længden af en hjemgivelsesperiode på op til 6 mdr., eller skal indbringe sagen for Børn og Unge-udvalget.

Hvis sagen indbringes for Børn og Unge-udvalget, har forældre og unge over 12 år ret til gratis advokatbistand. Kontakt mig på e-mail: msh@advohus.dk eller tlf.nr.  87 30 40 21.

Børn og Unge-udvalget

Kommunen skal sende sagen for Børn og unge-udvalget, hvis forældrene og den unge over 15 år ikke giver samtykke til anbringelse udenfor hjemmet. Kommunen sender en indstilling til tvangsfjernelse med redegørelse, begrundelse og bilag, samt en genbehandlingsfrist til Børn og Unge-udvalget.  Genbehandlingsfrist betyder, hvornår kommunen senest skal se på sagen igen og beslutte, om børnene skal hjem igen, eller der igen skal indstilles til tvangsfjernelse.

Børn og Unge-udvalget er sammensat af 5 medlemmer: en byretsdommer, 2 medlemmer af byrådet, 2 børnesagkyndige.

Under mødet i Børn og Unge-udvalget, får forældrene og barnet over 12 år mulighed for at komme med bemærkninger, og advokaterne argumenterer for barnets og forældrenes sag  inden der træffes afgørelse.  Herefter voterer Børn og Unge-udvalget imens forældrene, barnet og advokaterne venter udenfor. Udvalgets afgørelse og begrundelse meddeles forældrene og barnet, og hvis afgørelsen lyder på tvangsfjernelse, skal det ske i umiddelbar fortsættelse af mødet, uanset om der klages over afgørelsen. Forældrene og den unge over 12 år har ret til gratis advokathjælp.

Jeg, advokat Marita S. Hinge, har stor erfaring med sager om anbringelse af børn og unge, og jeg kan derfor hjælpe dig, således at reglerne overholdes og de relevante og korrekte oplysninger kommer frem inden der træffes afgørelse om tvangsanbringelse. Kontakt mig på e-mail: msh@advohus.dk eller tlf.nr.  87 30 40 21.

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser fra Børn og Unge-udvalgene. Klager over Børn og Unge-udvalgene i Jylland behandles i Ankestyrelsen Aalborg, og Sjælland og Øerne behandles i Ankestyrelsen København. Ankestyrelsen er sammensat af 2 jurister fra Ankestyrelsen, 2 beskikkede medlemmer og 1 børnesagkyndig.

Under mødet i Ankestyrelsen får forældrene mulighed for at komme med supplerende bemærkninger til referatet fra Børn og Unge-udvalget, samt får mulighed for at fremlægge nye bilag.
Ankestyrelsens afgørelse sendes til advokaterne, forældrene og barnet over 12 år 1 uge efter mødet i Ankestyrelsen.
Ankestyrelsens afgørelse træder i kraft uanset om sagen indbringes for retten.
Forældrene og den unge over 12 år har ret til gratis advokathjælp, samt dækning af transportomkostninger

Byretten

Byretterne efterprøver Ankestyrelsens afgørelser. Byretten består i disse sager af 1 byretsdommer og 2 børnesagkyndige. Det er byretten ved barnets/den unges aktuelle bopæl, som behandler sagen.

Advokaterne nedlægger påstande, og derefter gennemgår Ankestyrelsens advokat oplysningerne og bilagene i sagen. Herefter stiller først klagers advokat (forældrenes eller den unge over 12 år) supplerende spørgsmål til forældrene eller den unge over 12 år, og derefter Ankestyrelsens advokat. Til sidst procederer advokaterne sagen. Retten fastsætter en dato for afsigelse af dom.

Forældrene og den unge over 12 år har ret til gratis advokathjælp.

Tvangsadoption

Hvis betingelserne for tvangsanbringelse er opfyldt, og kommunen vurderer at forældrene er varigt ude af stand til at tage vare på barnet, så har kommunen mulighed for at indstille til Børn og unge-udvalget at der skal ske tvangsadoption.

Kommunen kan også indstille til tvangsadoption, hvis barnet/den unge er blevet så knyttet til sin plejefamilie, at adskillelse vil være skadeligt på barnet.

Hvis Børn og unge-udvalget godkender kommunens indstilling, så oversendes afgørelsen til Ankestyrelsen. Hvis Ankestyrelsen tillige godkender indstillingen, så videresendes sagen til Statsforvaltningen, som først skal rådgive forældrene om konsekvenserne af adoption og spørge forældrene, om de vil give samtykke. Hvis forældrene ikke giver samtykke, så skal Statsforvaltningen træffe afgørelse, om der skal ske tvangsadoption. Statsforvaltningens afgørelse kan prøves ved både byret og landsret.

Både forældre og barnet/den unge har ret til gratis advokat i sager om tvangsadoption. Kontakt mig, advokat Marita Susanna Hinge, hvis du ønsker hjælp i sag om tvangsadoption  tlf. 86 12 34 99 eller e-mail: msh@advohus.dk

Videreført anbringelse

Kommunen har mulighed for at indstille til Børn og unge-udvalget, at barnet/den unge skal været anbragt indtil han/hun fylder 18 år. Dette kaldes videreført anbringelse. Der er særlige forhold, som skal være opfyldt, for at dette kan ske. Barnet/den unge skal have været anbragt i mindst 3 år, og have fået en særlig stærk tilknytning til anbringelsesstedet. Når kommunen indstiller til videreført anbringelse, skal kommunen forinden foretage visse undersøgelser.

Sådan klager du

Afgørelse fra Børn og Unge-udvalget kan inden 4 uger påklages til Ankestyrelsen, ved at skrive en klage til Ankestyrelsen. Der er ingen regler for, hvordan klagen skal udformes. Det er advokaten, som skriver klagen. Ankestyrelsens afgørelse kan indbringes for retten, ved at skrive et brev til Ankestyrelsen.

Typiske fejl fra kommunens side

Der begås ofte fejl i sagsbehandlingen fra kommunens side, både før og efter sagen indbringes for Børn og Unge-udvalget.

Som eksempler på typiske fejl kan nævnes:

  • Børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 mangler eller er ikke opdateret
  • Børnesamtale mangler
  • Barnets handleplan er ikke opdateret eller mangler
  • Der er ikke udarbejdet handleplan til forældrene
  • Forældrene er ikke tilbudt en støtteperson efter servicelovens § 54
  • Forældrekompetenceundersøgelse opfylder ikke retningslinjerne 
  • Forældrene eller barnet/den unge er ikke blevet partshørt
  • Urigtige eller mangelfulde oplysninger er lagt til grund

Jeg, advokat Marita S. Hinge, har stor erfaring med sager om anbringelse af børn og unge, og jeg kan derfor hjælpe dig, således at reglerne overholdes og de relevante og korrekte oplysninger kommer frem inden der træffes afgørelse om tvangsanbringelse. Kontakt mig på e-mail: msh@advohus.dk eller tlf.nr.  87 30 40 20.

Samvær

Du har ret til samvær, når dit barn anbringes udenfor hjemmet. Det er kommunen, som bestemmer omfanget af samvær. Du kan klage over kommunens samværsafgørelse til Ankestyrelsen, og det skal fremgå af samværsafgørelsen, hvordan du klager.

Hvis kommunen beslutter, at der skal være samvær mindre end 1 gang om måneden, så skal sagen forelægges Børn og Unge-udvalget, hvor du har ret til gratis advokathjælp.

Støtteperson

Forældre til anbragte børn har ret til en støtteperson, jf. servicelovens § 54. Støttepersonen kan også hjælpe med kontakten til kommunen og deltage i møder på kommunen. Du vælger selv din støtteperson. Du kan læse mere om professionelle støttepersoner på foreningens hjemmeside.

Gratis vurdering af din sag

Har du du spørgsmål eller står du og mangler hjælp?

Kontakt